mysliwiec: (Default)
[personal profile] mysliwiec
Стварэньне ботнэту — сеткі аўтаматызаваных акаўнтаў у сацыяльных сетках для распаўсюджваньня дэзынфармацыі — даволі таннае.
Некалькі сотняў даляраў ЗША — менавіта столькі каштуе стварэньне арміі ботаў ў Twitter.

Расьследаваньне, праведзенае выданьнем The Daily Beast, выявіла, што на расейскамоўных сайтах ўсяго за 45 даляраў можна купіць тысячу акаўнтаў Twitter.
Каб ператварыць гэтыя акаўнты ў паўнавартасны ботнэт, іх уладальнікам патрэбныя проксі-сэрвэры.
Гэта сетка сэрвэраў для адначасовага кіраваньня твітамі, якая дазваляе пры гэтым пазьбегнуць блякіроўкі з боку Twitter.

Згодна з The Daily Beast, нелегальны расейскі сайт прапануе 25-45 тыс. проксі-сэрвэраў усяго за 100 даляраў на тыдзень.Дзьмітры Гурневіч
Журналіст Свабоды, публіцыст, блогер, краязнаўца.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Oct. 18th, 2017 11:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios