mysliwiec: (Default)
[personal profile] mysliwiec
У нас багато людей і досі не розуміє, як важливо називати речі своїми іменами. Правильно названа річ - це точний орієнтир.

Сам по собі орієнтир не гарантує успішного досягнення мети, але якщо ви маєте хибний орієнтир, шанси досягти мети дорівнюють 0, які б досконалі засоби ви не мали.
Контроверсійні висловлювання на мовні теми не розколюють українське суспільство.
Розколоти можна тільки те, що первинно становило єдине ціле. А населення України на момент проголошення Незалежності гомогенним уже НЕ було.
На одній території існували 2 великі мовно-культурні групи, між якими існував конфлікт інтересів. Просто цей конфлікт або приховувався, або пригнічувався за рахунок неасимільованих автохтонів, що створювало ілюзію єдності разноязичних граждан УкраІни.

Гострі висловлювлювання не розколюють культурно неоднорідне суспільство, а ЗАГОСТРЮЮТЬ стосунки між різними етно-мовними групами.
Питання, чи варто в конкретний момент ці стосунки загострювати, чи слід спершу накопичити сили, може бути предметом дискусії.
Але
Від вереску про расколпаязику тхне старою русскоміровською побрехенькою про трієдінийнарот, каторий раскаливают украінствующіє.


Sofiya Dniprovska
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 24th, 2017 01:21 am
Powered by Dreamwidth Studios